Materjalivoo kasutustingimused

Viimati muudetud: 14-06-2021


Materjalivoog OÜ platvormi Materjalivoog kasutustingimused.
Registreerudes veebilehe www.materjalivoog.ee (edaspidi ühiselt „veebileht“) kasutajaks või teostades veebilehel tehinguid, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva Materjalivoo kasutustingimused (edaspidi kasutusleping) tingimustega, nõustud nendega ning kohustud neid täitma.

Mõiste „klient“ või „kasutaja“või “ostja”, tähendab juriidilist isikut, kes (või kelle esindaja) on registreerinud ennast veebilehe kasutajaks materjalide ostmise eesmärgil. Käesoleva kasutajalepingu nõustumise ja/või veebilehe kasutamisega kinnitab klient, et on kasutuslepingu tähelepanelikult läbi lugenud ning annab oma nõusoleku selle kohta, et veebilehe ning selle teenuse tingimused on kliendile siduvad.

Mõiste „müüja“  tähendab juriidilist isikut, kes (või kelle esindaja) on registreerinud ennast veebilehe kasutajaks materjalide müümise esmärgil. Käesoleva kasutajalepingu nõustumise ja/või veebilehe kasutamisega kinnitab müüja, et on kasutuslepingu tähelepanelikult läbi lugenud ning annab oma nõusoleku selle kohta, et veebilehe ning selle teenuse tingimused on müüjale siduvad.

  1.   Kasutajalepingu ulatus ja tõlgendamine

1.1. Kasutajaleping kehtib kõikide klientide ja veebilehe omaniku Materjalivoog OÜ vaheliste veebilehe teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Materjalivoog OÜ(edaspidi „Materjalivoog”), kontaktandmed on järgmised:

1.2.1. äriregistri kood: 12968913

1.2.2. aadress: vastavalt Äriregistri andmetele;

1.2.3. e-posti aadress: info@materjalivoog.ee

1.3. Kasutajalepingu p-s 1.1. nimetatud teenuste (edaspidi „teenus“) all mõeldakse eelkõige klientidele keskkonna pakkumist ja sellega seoses ettevõtetele võimaluse andmist materjalide (edaspidi ese) müümiseks, ostmiseks ja muid veebilehel pakutavaid teenuseid.

1.4. Lisaks kasutajalepingule reguleerivad kliendi ja Materjalivoo vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, veebilehe hinnakiri (edaspidi „hinnakiri“) vastava teenuse kasutamise kohta, veebilehel olevad teenuse täpsemad tingimused, veebilehel avaldatud abitekstid ja väljakujunenud head tavad.

1.5. Kui mõni kasutajalepingu säte läheb vastuollu õigusakti sätetega ja seeläbi muutub kehtetuks, ei muuda see üldjuhul teiste sätete kehtivust.

1.6. Veebilehel toimub Materjalivoo ja kliendi vahel kogu teabevahetus ja suhtlus eesti keeles, v.a kui kliendi ja Materjalivoo kokkuleppel ei kasutata muud keelt.

1.7. Veebilehte saab kasutada enamlevinud veebilehitsejates vastavalt Materjalivoo loodud võimalustele. Veebilehe ja sellega seotud teenuse funktsionaalsused ja edasiarendused otsustab ainuisikuliselt Materjalivoog.

2. Teenuse üldtingimused

2.1. Materjalivoog pakub klientidele teenusena virtuaalse platvormi, mis võimaldab veebilehel registreerunud kasutajatel pakkuda müügiks materjale elektrooniliselt fikseeritud hinnaga, kusjuures veebilehe teenust kasutavad kliendid saavad pakkumisi sirvida, osta materjale ja kasutada muid veebilehe teenuseid.

2.2. Fikseeritud hinnaga materjalide puhul loetakse müügileping müüja ja ostja vahel sõlmituks müügipakkumises esitatud tingimustele vastava ostupakkumuse esitamisega ostja poolt. 

2.3. Müügi- jmt lepingud sõlmivad kliendid omavahel ning vastutavad nende nõuetekohase täitmise eest.

2.4. Lepingu sõlmimise järgselt kohustuvad pooled seda täitma täies ulatuses. Pooled peavad alustama toimingutega lepingu täitmiseks (nt alustama läbirääkimistega eseme üleandmiseks ning vastuvõtmiseks) hiljemalt 7 päeva vältel lepingu sõlmimisest ja tehingu lõplikult lõpule viima hiljemalt 21 päeva jooksul, millele lisandub müüja poolt märgitud tarneaeg, kui müügitingimustes ei ole märgitud lühemat või kokku lepitud teist tähtaega. Pooled peavad viima lepingu täitmise täies ulatuses lõpule ehk täitma vastastikku kohustused: ostja tasuma eseme eest ja võtma selle vastu või järele tulema, müüja eseme ostjale edastama või üle andma. Tähtaegade arvestus algab müügilepingu sõlmimise hetkest ehk ostu sooritamisest (kehtib kõigi kasutajalepingus toodud tähtaegade puhul, kui ei ole märgitud teisiti).

2.5. Ostja kohustub võtma soetatud eseme vastu ilma põhjendamatu viivituseta, lähtudes kasutajalepingu punktis 2.4 toodust. Vastuvõtmisel kohustub ostja vastuvõetud eseme(d) ja pakendi koheselt üle vaatama ja veenduma selle vastavuses lepingutingimustele ning müügipakkumise kirjeldusele.  

2.6. Eseme kättetoimetamisel kohustub klient võtma pakendamisel arvesse transpordiks valitud viisi võimalike riske ning transporditeenuse osutaja nõudmisi pakendamisele.

2.7. Kui eseme vastuvõtmisel ilmneb, et ese, sh selle pakend, on transportimisel saanud kahjustusi, on ostjal õigus keelduda vastuvõtmisest tingimusel, et vastuvõtmisest keeldumisel jäädvustatakse keeldumise aluseks oleva asjaolu pildi või video abil, mis võimaldab nimetatud asjaolu hiljem tõendada.

2.8. Materjalivoog ei osale müügi- ja muudes tehingutes, mis tehakse klientide vahel veebilehel, samuti ei ole Materjalivoog agent, esindaja, komisjonär vms, kui selles pole eraldi kokku lepitud. Materjalivoog ei ole müügi- või jmt lepingu pooleks ega võta sellega seoses ostja ega müüja ees kohustusi. Muuhulgas, kuid mitte ainult, ei vastuta Materjalivoog:

2.8.1. veebilehe kaudu ostetavate/müüdavate esemete kvaliteedi ega omaduste eest;

2.8.2. kliendi poolt veebilehel avaldatava informatsiooni tõele vastavuse ega seaduslikkuse eest;

2.8.3. kliendi ebasobiva või seadusevastase käitumise eest;

2.8.4. kliendi juriidiliste materjalide, lubade ja muu taolise seaduses nõutud dokumentide olemasolu eest;

2.9. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine kliendi ja Materjalivoo vahel toimub kirjalikus elektroonilises vormis kasutajalepingus või veebilehel sätestatud kontaktandmetel, kui ei ole sätestatud teisiti. Materjalivoog ei vastuta kliendi e-posti teenusepakkuja tehnilistest tõrgetest või tehnoloogilistest lahendustest tekkinud suhtluskatkestuste eest.

2.10. Veebileht ja kogu selle sisu intellektuaalomandi õigused kuuluvad Materjalivoo-le. Veebilehele autoriõiguse või muu intellektuaalomandi õigusega kaitstud teoseid-esemeid edastades annab klient Materjalivoole tasuta lihtlitsentsi nende teoste osas kehtivate varaliste õiguste teostamiseks, s.h on Materjalivool õigus kliendi poolt edastatud teoseid igal viisil ise kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist veebilehel, reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada teoseid kogumikesse või andmebaasidesse ja edastada üldsusele. Klient kohustub veenduma ja tagama, et veebilehe kasutamisega ei riku klient, Materjalivoo ja teised veebilehe kasutajad kolmanda isiku autori- ega ka muid  intellektuaalomandi õigusi. Vastasel juhul hüvitab klient sellega tekitatud kahju ja muud kulud.

3. Kliendi õigused ja kohustused

3.1. Klient kohustub:

3.1.1. esitama veebilehe kasutajaks registreerumisel ja veebilehe kasutamisel täielikult õigeid ettevõtte-, isiku- ja kontaktandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi, samuti uuendama nimetatud andmeid vastavalt kasutajalepingu p-le 3.1.12;

3.1.2. mitte kasutama veebilehte pettusteks ega muudeks ebaseaduslikeks tehinguteks;

3.1.3. esitama veebilehe kasutamisel ainult täielikult tõest informatsiooni, sh tõeseid andmeid esemete osas (eseme tegelikku seisundit kirjeldavaid andmeid);

3.1.4. eseme lõpphinnale lisaks võib müüja nõuda ostjalt eseme tegelikust asukohast ostja poolt määratud asukohta ootuspärase ja reaalse saatmiskulu hüvitamist ning müügi- jmt lepingus määratud eseme omandiõiguse vormistamise kulu, kusjuures kõik kulud peavad olema ostjale teada ostu hetkel. Muud kulud (sh käibemaks ja pakkekulu) peavad olema eseme hinna sees;

3.1.5. tagama, et veebilehe kasutamisel kliendi poolt sisestatud andmed (sh eseme kirjeldus, fotod, elektroonilised andmed, s.o failid, programmid, e-posti saadetised jne):

3.1.5.1. ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;

3.1.5.2. ei sisalda pakkumusi keelatud esemete müügiks;

3.1.5.3. ei riku kolmandate isikute varalisi ega mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi, muuhulgas ei tohi pakkuda asjade piraatkoopiad, kasutada kaubamärke nendega mitteseotud esemete reklaamimiseks ega lisada teistest portaalidest kopeeritud märgistatud fotosid;

3.1.5.4. on kooskõlas seaduste ja muude õigusaktidega (sh tarbijakaitset, konkurentsi ja esemete eksporti/importi reguleerivate õigusaktidega);

3.1.5.5. ei ole vastuolus heade kommetega;

3.1.5.6. ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad veebilehe normaalset kasutamist ja/või mis võivad veebilehe kasutamise tulemusena salvestuda kliendi arvutisse, samuti segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;

3.1.5.7. ei ole lingitud ega sisalda teavet veebilehega konkureeriva veebilehe kohta, v.a erikokkuleppel Materjalivooga.

3.1.5.8. mitte moodustama andmebaase või nimekirju veebilehe klientidest ega kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil;

3.1.9. mitte esitama nõudmisi Materjalivoo vastu, v.a nõudmised, mis tulenevad otseselt kasutajalepingust;

3.1.10. hoidma veebilehe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et need ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul, kui klient on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama teenuste kasutamisel. Muuhulgas klient mõistab ja nõustub, et vastutab ise oma kontoga seotud kasutajanime ja salasõna konfidentsiaalsuse eest.

3.1.11. koheselt ise muutma või kui see ei ole tehniliselt võimalik, e-posti teel informeerima Materjalivoogu kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud;

3.1.12. koheselt e-posti teel informeerima Materjalivoogu veebilehe kasutamiseks fikseeritud salasõna või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute kätte;

3.1.13. mitte pakkuma veebilehel müügiks pakutavat eset samaaegselt väljaspool veebilehte v.a kui viidatakse veebilehel olevale pakkumusele (v.a. e-poe kaubad);

3.1.14. hoiduma käimasolevate pakkumuste puhul igasugusest veebilehe välisele tehingule õhutamisest, sh mitte avaldama pakkumuse kirjelduses (sh küsimustes-vastustes) oma isiklikke kontaktandmeid, v.a esemega tutvumiseks. Materjalivoog võib kontaktandmete avaldamist tõlgendada soovina teha tehing väljaspool veebilehe süsteemi;

3.1.16. aktsepteerima sõlmitavate müügi- jmt lepingute täitmisel makseviisidena Materjalivoo e-konto broneeringut (deposiidimakset) ja e-konto ülekannet. Klient ei tohi seada ostjale makseviisist tulenevaid eritingimusi, sh ei tohi sellest sõltuda eseme müügitingimused ega lisanduda eritasu.

3.2. Klient kinnitab iga toimingu tegemisega veebilehel, et ta:

3.2.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha veebilehel võimaldatud tehinguid;

3.2.2. täidab nõuetekohaselt kõiki kasutajalepingus sätestatud kliendi kohustusi;

3.2.3. on teadlik, et esemete müügi- jmt lepingud sõlmivad kliendid omavahel ning kliendid vastutavad täies ulatuses ise nende täitmise eest;

3.2.4. on teadlik, et müügi- jmt lepingute sõlmimine toob kaasa juriidiliselt siduva kohustuse ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab ta kohustuse rikkumise ja sellega tekitatud kahju eest;

3.2.5. on teadlik, et kõikide teenuste kasutamisest tulenevatelt tehingutelt makstavate maksude (sh tulu-, käibe- ja sotsiaalmaks) deklareerimise ja maksmise kohustus lasub kliendil;

3.2.6. on teadlik, et veebilehe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta kliendile siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab klient ning et Materjalivool ei ole kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna) veebilehe kasutaja isikut;

3.2.7. on teadlik ja nõustub sellega, et Materjalivool on õigus töödelda kliendi isikuandmeid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja Materjalivoo privaatsuspoliitikale..

3.2.8. on tutvunud ja toiminguga aktsepteerib kehtivat hinnakirja ja teisi punktis 1.4. märgitud tingimusi.

3.3. 7 kuni 18 aastane isik saab sooritada ostu e-kontol oleva vabaks kasutuseks oleva kontojäägi ulatuses;

3.4. Osutatud teenuse eest on klient kohustatud maksma Materjalivoo hinnakirjale vastava tasu, sõltumata sellest, kas eseme tehing reaalselt toimus või mis hinnaga kliendid tehingu tegid. Kui Materjalivoole esitatud pretensiooni läbivaatamisel tuvastatakse tehingu toimumata jäämine ostjast tulenevatel asjaoludel, siis tagastatakse müüjale hinnakirja alusel arvestatud komisjonitasu.

3.5. Klient kohustub tasuma osutatud teenuste eest Materjalivoo arvelduskontole 7 päeva jooksul Materjalivoo poolt elektroonilise arve esitamisest, kui ei ole lepitud kokku teisiti. Tähtaegselt tasumata arvetelt on Materjalivool õigus nõuda viivist 0,066% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Tähtaegselt tasumata arved edastatakse 4 nädala möödumisel arve väljastamisest võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkassole), kusjuures klient on kohustatud kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud arvete sissenõudmisega seotud kulud.

3.6. Kliendil on õigus esitada pretensioon Materjalivoo veebilehe vahendusel sõlmitud müügilepingu kohta. Pretensioon tuleb esitada 21 päeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest kasutajalepingu punktis 2.2. tingimustel.

3.7. Kliendil on õigus Materjalivoo teenuste kasutajalepingule mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

4.  Materjalivoo õigused ja kohustused

4.1. Materjalivool on õigus asjaolusid arvestades oma mõistliku hinnangu kohaselt piirata või lõpetada kliendi veebilehe kasutamisõigus, muuta veebilehel kliendi poolt avaldatud informatsiooni, sulgeda pakkumus või kliendi kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti kliendiks registreeruda järgmistel juhtudel:

4.1.1. klient rikub kasutajalepingut või sellest tulenevaid kliendi kohustusi;

4.1.2. klient on esitanud veebilehe kasutajaks registreerumisel või veebilehe kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav või ebatäpne;

4.1.3. klient teadlikult ja tahtlikult levitab Materjalivoo lehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt;

4.1.4. muul olulisel põhjusel.

4.2. Materjalivool on igal ajal õigus jälgida veebilehel toimuvat tegevust, sh jälgida veebilehe kasutajate toiminguid.Materjalivoog  võib uurida kõiki väidetavaid kasutajalepingu rikkumisi, kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

4.3. Materjalivool on igal ajal õigus eemaldada veebilehelt kliendi pakkumusi ja nõustumusi ja sisestatud andmeid, kui need on vastuolus kasutajalepingu, heade kommete, kehtivate õigusaktidega või teiste punktis 1.4. märgitud tingimustega.

4.4. Materjalivool on igal ajal õigus teha veebilehe parema kasutamise huvides veebilehe piires andmete ümberpaigutusi veebilehel, muutmata sealjuures klientide pakkumuste sisu.

4.5. Kliendil on õigus vaidlustada Materjalivoo punktis 4.1. nimetatud otsus, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile info@materjalivoog.ee. Materjalivoog vaatab vaidlustuse läbi ja kas jätab otsuse kehtima, muudab või tühistab selle.  

4.6. Materjalivool on õigus nõuda kliendilt teenuse kasutamise eest tasu vastavalt hinnakirjale. Tasu nõudmiseks esitab Materjalivoog kliendile elektroonilise arve. Kliendi nõudmisel esitab Materjalivoog kliendile arve ka kirjalikus vormis.

4.7. Punktides 3.1.1. – 3.1.17. sätestatud kliendi kohustuste rikkumise korral on Materjalivool õigus kliendilt nõuda leppetrahvi, mille suurus on kuni 20% pakkumuse lõpphinnast, minimaalselt aga 15 eurot. Lisaks peab klient hüvitama teisele lepingupoolele pakkumusega seoses makstud tasud Materjalivoo poolt osutatud teenuste eest, v.a komisjonitasu.

4.8. Materjalivool on õigus lõpule viia ostja ja müüja vahelise tehingu toimingud (näiteks deposiidimakse vabastamine), kui ühe osapoole müügi- jmt lepingu täitmine on tõendatud ning  õigus tehingu toimingud tagasi pöörata (näiteks tasumine), kui ühe osapoole müügi- jmt lepingu mittetäitmine on tõendatud.

 

  1. Kasutajalepingu ja kasutustingimuste muutmine

5.1. Materjalivool on igal ajal õigus tulenevalt veebilehe ja teenuste arengust ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides kasutajalepingut, hinnakirja ja teisi punktis 1.4. märgitud tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada.

5.2. Materjalivoog kohustub teavitama klienti punktis 6.1 märgitud muudatustest veebilehel avaldatavate teadete vahendusel.

5.3. Punktis 5.1. märgitud muudatused jõustuvad vastava muudatuse avaldamisest veebilehel. Klient võib tellitud teenustest loobuda, kui ta muudatustega ei nõustu. Veebilehe teenuseid edasi kasutades klient nõustub muutunud tingimustega.

  1.  Vastutus

6.1. Teenust ja mis tahes Veebilehega seoses või selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisu või teenust või omadust pakutakse põhimõttel „nagu on“ ja „nagu saadaval“, ilma mis tahes otse või kaudselt väljendatud tagatisteta. Materjalivoog ütleb lahti kõigist garantiidest niivõrd, kuivõrd see on kohaldatava õiguse alusel võimalik.

6.2. Materjalivoog ei vastuta muu hulgas, ent mitte üksnes, järgmiste asjaolude eest:

6.2.1. Veebilehe või teenuse mis tahes katkestus, seiskumine, peatumine või muu kättesaamatus;

6.2.2. Programmivead, viirused, Trooja hobused jms, mis levivad või mida keegi edastab veebilehele või selle teenuse kaudu;

6.2.3. Mis tahes sisu või andmete kustutamine või võimatus sisu või andmeid salvestada;

6.3. Materjalivoog ei vastuta ühegi rikkumise eest, mille klient on kolmandate isikute suhtes toime pannud.

6.4. Klient kohustub hüvitama Materjalivoo ja tema koostööpartneritele ja alltöövõtjatele, keda Materjalivoog kasutab teenuse osutamiseks, kõik kulud, kahju, nõuded, varalised nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt kliendi poolt toime pandud rikkumisest.

6.5. Materjalivoog ei vastuta mitte ühegi asjaolu eest, mille põhjuseks on olukord, mida Materjalivoog pole mõistlikkuse põhimõttest lähtudes võimeline kontrollima, kaasa arvates, ent mitte üksnes loodusõnnetused, torm, tulekahju, maavärin, plahvatus, üleujutus, sõda, rahvarahutused, mäss, terrorism, tööjõupuudus ja streigid, töösulg või muu töövõitlusmeede, embargo, kuritegevus, ilmastiku- ja kliimatingimused, kohustuste täitmatajätmine kolmanda isiku poolt või suutmatus kohustusi täita, elektrikatkestus, mis tahes valitsuse või valitsusasutuse poolne konfiskeerimine, nende reaalne või potentsiaalne meede.

  1. Kasutajalepingu kestus ja lõppemine

7.1. Kasutajaleping kehtib tähtajatult.

7.2. Materjalivool on õigus öelda kasutajaleping punktis 4.1. nimetatud aluse esinemisel erakorraliselt üles, kui Materjalivoo mõistlikul hinnangul ei võimalda kliendi rikkumine jätkata kliendi veebilehe kasutamist. Kui see on võimalik ja asjaolude kohaselt mõistlik, määrab Materjalivoog kliendile eelnevalt rikkumise lõpetamiseks tähtaja, mille mittejärgimisel ütleb Materjalivoog kasutajalepingu erakorraliselt üles.  

7.3. Kliendil on igal ajal õigus kasutajaleping üles öelda ja nõuda kasutajakonto sulgemist, kui ta täidab eelnevalt kõik kohustusedMaterjalivoo ja teiste klientide ees ning kliendi viimasest tehingust on möödunud kasutajalepingu punktis 3.6 sätestatud pretensiooni esitamise tähtaeg.

  1. Lõppsätted

8.1. Kasutajalepingust tulenevatele õigussuhetele kliendi ja Materjalivoo vahel kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

8.2. Veebilehe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad klient ja Materjalivoog lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel võib klient kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni, ODR keskkonda aadressil http://ec.europa.eu/odr või Harju Maakohtusse.